Initiatief bij de raad

Als raadsleden hebben we het beste met de stad voor. We halen informatie en wensen op in onze gesprekken met inwoners en vertalen dit in onder andere schriftelijke vragen (in 2015 waren dit er maar liefst 203!), mondelinge vragen, amendementen en moties. Allemaal om het beleid van het college te verbeteren. Wat ik soms mis in de gemeenteraad is initiatief. De mogelijkheid om zélf ideeën te lanceren en de agenda te bepalen. Niet het college. Want via de gemeenteraad, de vertegenwoordiging van de inwoners van Utrecht, is de stad zelf aan het woord.

Hoe doen we dat: initiatief tonen? Dat kan via de bovengenoemde instrumenten. Maar echt initiatief tonen en een onderwerp op de agenda zetten van de gemeenteraad kan via een initiatiefvoorstel. Samen met twee actieve D66’ers heb ik een voorstel geschreven over het actualiseren van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). In de APV staan regels over onder andere maatregelen tegen overlast, over het organiseren van evenementen, en over zogenoemde seksinrichtingen. Doel van ons initiatiefvoorstel is ervoor te zorgen dat de APV actueel is, dat er geen overbodige regels in staan omdat er bijvoorbeeld al andere wetgeving is en dat er alleen regels in staan die nodig zijn. Wat is nodig? Dat is een politieke mening en door de tijd heen in verandering: niet al te lang geleden stond er in de APV dat het verboden is seksartikelen openlijk ten toon te stellen wanneer vermoed kan worden dat dit de openbare orde of rust in gevaar brengt…

In het initiatiefvoorstel over de APV doen we verschillende voorstellen om artikelen te schrappen. En bovendien willen we dat de leeftijdsgrens van organisatoren van evenementen verlagen naar 18 jaar in plaats van 21 jaar. Op suggestie van het CDA is een nieuw beslispunt toegevoegd. We vragen Actal, het adviescollege regeldruk, om verder onderzoek te doen naar de Utrechtse APV. Ik hoop dat Actal in haar advies meeneemt dat een ‘experimenteerartikel’ gewenst is. In navolging van Amsterdam en Rotterdam kunnen we dan tijdelijk afwijken van de regels om te onderzoeken of meer artikelen geschrapt kunnen worden.

Met het voorstel rondom de APV wat nu voorligt zijn we al maanden bezig. Aanleiding voor mij om aan te kaarten of we de procedure niet wat kunnen versimpelen. Over een paar weken stellen we een nieuw Reglement van Orde vast voor de gemeenteraad waardoor we sneller voorstellen kunnen indienen. Ik ben blij dat ik dit plan rondom de APV heb doorgezet zodat we hopelijk meer initiatiefvoorstellen tegemoet zien. Want via initiatiefvoorstellen is de stad aan het woord.

Lees het hele initiatiefvoorstel en kijk hier de behandeling van het initiatiefvoorstel terug. Tijdens de behandeling bleek dat niet alle partijen overtuigd waren dus punt 1 is helaas bijna helemaal gesneuveld en gewijzigd in: “In te stemmen met het schrappen van het eerste lid van artikel 4:5a Winkelwagentjes in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)” en de overige leden van dit artikel te hernummeren inclusief de verwijzing in (het huidige) lid 5. Verder is het hele voorstel aangenomen. 

Foto initiatiefvoorstel